Program autorski edukacji teatralnej. 

 CELE PROGRAMU


 CELE OGÓLNE:
Wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju przez:


• kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury,
rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem,
• wydobywanie i ukierunkowanie emocji i uczuć,
• wyrabianie postawy wrażliwego obserwatora życia codziennego,
• tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka,
• wspomaganie w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich próby ich oceny,


CELE SZCZEGÓŁOWE:
• zapoznanie z głównymi formami teatralnymi, słownictwem i wiadomościami dotyczącymi pojęcia „Teatr”,
• kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia,
• kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchu i mimiki,
• doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanych przedstawieniach,
• kształtowanie postawy odwagi i pokonywania nieśmiałości w obliczu zetknięcia
się z widownią odbierającą prezentowany tekst,
• rozwijanie uzdolnień indywidualnych,
• wdrażanie do niesienia innym radości z przeżywania „żywego słowa”, wspólnego kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez prezentowanie     przygotowanych przedstawień zaproszonym gościom: dzieciom z innych grup i osobom z zewnątrz przedszkola ( np. z okazji Dnia Matki, zakończenia roku przedszkolnego i in.,
• kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych.