NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST PANI ELIZA ŁUCZKIEWICZ.

KONTAKT: iodo-p75@wp.pl

Drodzy Państwo prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

UCZĘSZCZAJACYCH DO PRZEDSZKOLA NR 75 W GDAŃSKU w związku z wytycznymi

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dot. pomiaru

temperatury ciała dziecka

 

                       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka jest

Przedszkole nr 75 z siedzibą w Gdańsku; ul. Wileńska 62

  1. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor Przedszkola nr 75 p. Ewa Romasz , Kontakt e-mail:

sekretariat@pr75.edu.gdansk.pl

  1. Kontakt do inspektora ochrony danych : iodo-p75@wp.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w celu pomiaru temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (podstawa przetwarzania – art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
  3. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  4. Dane osobowe w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą będą przechowywane do końca roku szkolnego lub do momentu wycofania zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany.
  6. Jako Administrator Danych Osobowych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, mogą je również Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych.
  7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora narusza w/w prawa.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.