Program autorski.

CEL GŁÓWNY:
Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym,
ze szczególnym uwzględnieniem roli książki w życiu człowieka, jako ważnego czynnika w procesie wszechstronnego kształtowania osobowości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy literacko-teatralne, wycieczki.
• uświadomienie edukacyjnej roli literatury dziecięcej.
• rozwijanie mowy i aktywności intelektualnej.
• budowanie i wzbogacanie słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kulturę i poprawność wypowiedzi.
• kształcenie nawyków czytelniczych poprzez kontakt z biblioteką.
• kształtowanie nawyku dbania i szanowania książek.
• nabywanie umiejętności wyrażania emocji, uczuć, przeżyć związanych
z przeczytanym tekstem, oceniania postaw bohaterów.
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, koncentracji uwagi,
analizowania, wnioskowania.
• rozwijanie wyobraźni i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie naturalnej, dziecięcej ciekawości.
• kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
• budowanie, pogłębianie i zacieśnianie więzi między rodzicem i dzieckiem poprzez wspólne, systematyczne i głośne czytanie bajek, baśni, opowiadań.
• prezentacja utworów znanych autorów książek dla dzieci.
• wprowadzenie w świat wartości moralnych poprzez przekazywanie
za pośrednictwem literatury, właściwych wzorców i wartości moralnych.
• obcowanie z literaturą jako źródłem wiedzy, nauki, inspiracji, wrażeń, emocji, ekspresji.