ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka jest podstawowym warunkiem jego pomyślnego rozwoju. Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dziecku jest fundamentalnym  zadaniem rodziców i nauczycieli.

          Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się naturalną aktywnością i ciekawością poznawczą,  co często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.  Ale jednocześnie w tym wieku dzieci szybko i łatwo przyswajają wiedzę oraz nawyki, które wpływają na ich działania. Dzieci nie są jeszcze wyposażone w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich a przede wszystkim  w zdolność radzenia sobie z sytuacją trudną, gdy już taka zaistnieje. Dlatego bardzo ważne jest by w tym okresie dostarczać im prawidłowych wzorców zarówno prozdrowotnych, jak i dotyczących bezpiecznych zachowań w codziennym życiu. Utrwalane w okresie przedszkolnym przyzwyczajenia decydują  o ich przyszłym stylu życia.

            Przedszkole promujące zdrowie uczy kontrolować stan własnego zdrowia i dbać o nie. Stąd też szczególny nacisk należy położyć na racjonalne żywienie, by zastąpić niezdrowe produkty w codziennej diecie równie smacznymi ale zdrowymi.

           Na co dzień, my dorośli, spotykamy się z różnego rodzaju wypadkami, sytuacjami, które są dla nas trudne, stresujące, często nie wiemy jak możemy pomóc drugiemu człowiekowi. W takich sytuacjach  towarzyszy nam strach, boimy się, żeby nie zaszkodzić. Dlatego od najmłodszych lat należy rozwijać umiejętność udzielania pomocy drugiemu człowiekowi .  Ważne  jest, abyśmy umieli właściwie zachować się w takich przypadkach, gdyż od naszej reakcji zależy często życie i zdrowie osoby poszkodowanej.

          Poprzez realizację tego programu chciałabym wyposażyć  wychowanków w prawidłowe nawyki dbania o własne zdrowie poprzez racjonalne żywienie zgodne z zasadami „Piramidy zdrowia”; a także wdrożyć w codzienne zasady: bezpieczeństwo  oraz umiejętność zapobiegania i  szybkiego pokonywania zagrożeń.

          Spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień dbaniem o zdrowie i bezpieczeństwo innych, przykłady zajęć i zabaw, inscenizowanie sytuacji trudnych, odpowiednio przekazywane utwory literatury dziecięcej służą kształtowaniu tych nawyków i postaw o wiele efektywniej niż moralizowanie i przestrogi.

Cel główny programu:

Kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno – zdrowotnych oraz wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych
 • Zapoznanie z podstawowymi czynnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach nieobecności osób dorosłych
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym
 • Wdrażanie zachowań bezpiecznych (unikanie zagrożeń) podczas zabawy w domu, przedszkolu, na podwórku, na drodze
 • Przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia-w czasie pożaru, wypadku, zagubienia się
 • Nabycie umiejętności ostrożnego posługiwania się niebezpiecznymi narzędziami, urządzeniami (ostre przedmioty, urządzenia elektryczne, zapałki, kuchenka gazowa)
 • Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi oraz umiejętności odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo
 • Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych
 • Propagowanie zasad zdrowego odżywiania oraz upowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach związanych z nieprawidłową dietą i jej konsekwencjami dla zdrowia
 • Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowywania przez dzieci zdrowych przekąsek na bazie sezonowych owoców i warzyw
 • Rozumienie zakazu spożywania nieznanych owoców, roślin, grzybów, pokarmów czy płynów
 • Rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt
 • Wzbudzanie zaufania do lekarza, policjanta, strażaka jako osób mogących udzielić pomocy w sytuacjach trudnych
 • Nabycie umiejętności zachowania się podczas ogłoszenia alarmu w przedszkolu-ewakuacja
 • Poznanie numerów telefonów alarmowych oraz zasad ich używania- tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwo